healing gameozdravná hra

program pro rozvoj potenciálu osob s potřebou specifického a individuálního přístupu

Program je zaměřen na rozvoj komunikačních, motorických a sociálních dovedností formou ozdravné hry. Komunikujeme způsobem, který je přítomnému člověku vlastní a jsme připraveni následovat jej do jeho světa, naladit se na něj a postupně mu zprostředkovat nové varianty.

co nabízíme

 • bezpodmínečné přijetí v bezpečném prostředí
 • vysoce individuální přístup
 • otevřený prostor, který vyplňuje sám klient
 • zvědavé a laskavé pozorování – reakci na pozorované
 • smysluplnou ozdravnou hru
 • pozvání na cestu
 • kvalifikované vedení a plnou podporu na této cestě

co nenabízíme

 • přesné stanovení cíle
  • Práce se sebou samým je proces proměny. Proto stále hledáme cestu, a ta se proměňuje na každém setkání.
 • předem stanovené nároky
  • Čekáme na to, jaké nároky se projeví jako možné.
 • převzetí zodpovědnosti
  • Nenabízíme pomoc zvenčí, ale podporu na Vaší osobní cestě.
 • práci s člověkem jako s objektem
  • Člověk má prostor a čas být u toho, co dělá.

pro koho je naše práce

 • pro osoby s mentálním handicapem
 • s poruchami autistického spektra
 • s poruchami chování

základní kameny naší práce

pohyb tanec

Důvěřujeme moudrosti těla. Tělo má paměť, vyjadřuje se pomocí pohybových vzorců, vytváří vlastní ochranné mechanismy, komunikuje prostřednictvím svého umístění v prostoru. Tělo je naším bezprostředním nástrojem, ať už si to uvědomujeme či nikoli. Na začátku je pouhé zjištění, že se již pohybujeme. Pohybu se nemusíme učit, ale můžeme se mu otevřít. Díky tomu lépe porozumíme sobě samým a budeme-li chtít, začneme využívat somatický zdroj vědoměji. V každodenním životě nebo při cílených pohybových zkušenostech, které probouzí naši kreativitu. Každý pohyb může být tancem, pokud jej tak vnímáme.

kontakt bezpečí

Věříme v sílu fyzického kontaktu. Každý člověk potřebuje dotyk stejně jako vodu či vzduch. Vědomá práce s dotykem dává zažít pocit přijetí a bezpečí, umožňuje nám otevřít se a dokáže také napravovat dřívější traumata. Fyzicky zakořeněný pocit klidu a jistoty je podmínkou toho, abychom mohli beze strachu interagovat s druhými, být komunikativnější, vytvářet hlubší vztahy, adekvátně reagovat na okolí a učit se. Vlídný dotyk tak otevírá cestu komunikaci a zároveň samotným dotykem můžeme přímo sdělovat emoce či city a definovat mezilidské vztahy.


metody a inspirace naší práce

 • somaticky orientované terapie
 • Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals™
 • fyzioterapie funkce
 • Original Play®
 • Son-Rise Program®
 • DIRFloortime®
 • tanečně-pohybová terapie
 • každý z našich klientů

principy práce

— příběhy z praxe —

prakticky

cena programu

 • cenu programu Healing Game dojednáváme na základě vzájemné domluvy, odvíjí se od konkrétního pojetí programu a dalších okolností

místo programu

 • programy probíhají v tanečním studiu v Praze či v Rumburku
 • po domluvě mohou setkání probíhat také v jiných vhodných prostorách, v domácnostech klientů, případně venku v přírodě

Mgr. Martin Ledvinka

Celý povrch našeho těla dokáže cítit dotyk. Kůže sama je vnímající hranicí mezi naším tělem a světem vně. Hmat a vnímání dotyku na naší kůži jsou bezprostřední vjemy, které ovlivňují, jací jsme, jak se chováme, jak se cítíme i to, jak se vztahujeme ke světu. Uvědomíme-li si význam taktilního smyslu, můžeme skrze něj pracovat na ozdravení a rozvoji nás samých. Ať se jedná o bosou chůzi, důvěrné objetí, pohlazení nebo záměrnou kompenzaci taktilní deprivace, správný dotyk podporuje přirozené funkce těla. Důležité je cítit, vnímat. A jak říká Clara-Maria Lewitová, „zvládnutí vlastních nohou se zdá být dobrou cestou ke zvládnutí vlastní mysli.“

martin@healing-game.cz | +420 724 817 189

více informací

Mgr. Kateřina Ledvinková

Záměrem není naučit se nějakému optimálnímu pohybu, ale uvědomit si, že se naše tělo smysluplně hýbe právě teď. Teprve skrze toto uvědomění můžeme začít vnímat, jaké prostředky využíváme a jak se při tom cítíme. Když začneme tam, kde jsme a uvědomíme si, co je nám vlastní, postupně dokážeme bez obav přijímat nové možnosti a varianty pohybu. Pokud se rozvine pohybový rejstřík, rozvine se i myšlení a prožívání. Pohyb přináší radost a intenzivní prožitek skrze tělo v průběhu osobního tvůrčího procesu. Pohybem se vyjadřujeme, umožňuje nám sdílet a tvořit společně. V mém pojetí tohle všechno dohromady znamená Tanec…

katerina@healing-game.cz

více informací

kontakt

Martin Ledvinka | Kateřina Ledvinková

T 724 817 189

E info@healing-game.cz

FB  @healinggame