original play

program pro podporu vztahů v dětských kolektivech

Original Play je způsob instinktivní hry založený na vrozené lidské potřebě hravého a bezpečného kontaktu s druhými. Hra je přirozeným mechanismem motorického, smyslového, kognitivního a emočního učení, který ve skupině podporuje pocit sounáležitosti a bezpečí.

přínos original play

 • představuje preventivní a intervenční nástroj pro potlačení agresivity a podporu bezpečnějších vztahů
 • nahrazuje princip rivality principem hry
 • nabízí možnost naplnění potřeby kontaktu, komunikace a fyzického dotyku
 • slouží jako prevence taktilní deprivace dětí ohrožených nedostatkem kvalitních sociálních kontaktů (např. v institucionální péči)
 • podporuje integraci nových členů do kolektivu
 • modeluje vztahy na bázi důvěry a poskytuje fyzicky zakořeněný pocit
  bezpečí
 • rozvíjí smysl empatie a schopnost přijmout a předat vlídný dotyk
 • vytváří dialog v pohybu, nabízí prostor pro kreativitu, rozšiřuje
  paletu možných reakcí na vnější podněty bez omezení strachem
 • nabízí bezpečný prostor k prozkoumávání mezilidské interakce a
  neverbální komunikace
 • učí děti pohybovat se bezpečným způsobem, rozvíjí přirozený pohyb,
  rovnováhu a vědomí tělesných hranic

přirozená hra

Ideu Original Play popsal Fred Donaldson na základě pozorování
přirozeného chování dětí a mláďat zvířat. Během několika desítek let
„hraní si“ Fred Donaldson vypozoroval, že rámec hry jako bezpečného
prostředí pro zkoumání sociální interakce a navazování bezpečných
vztahů je vlastní společnostem mnoha živočišných druhů. Také lidská
mláďata se hrou instinktivně učí společenským dovednostem a
komunikaci. Každé dítě se rodí s instinktem hrát si a s dovedností číst a
vysílat signály vybízející ke hře. V podmínkách současného života ubývá
dětem možností „hrát si“ svobodně, vymýšlet improvizované hry podle
vlastních pravidel. Často jsou dětem hry předkládány i s danými pravidly,
navíc se často jedná o hry podporující rivalitu, soupeření či poměřování.
Original Play staví na vrozené schopnosti dětí hrát si bezpečně a vlídně a
nabízí jim prostor pro tuto původní hru, ve které nejde o vítězství ani o
měření sil, ale o fyzicky prožitý vztah s druhým.

prakticky

 • program Original Play je určen pro kolektivy dětí do 12 let
 • program je vhodný i pro děti se specifickými potřebami
 • maximální počet dětí ve skupině je 15
 • hra probíhá na měkkých podložkách bez dalších pomůcek
 • v jakémkoli dostatečně velkém prostoru
 • náplň herního setkání vytváří děti společně s facilitátorem, který řídí
  vnější strukturu programu

 

 • první setkání je zkušební a je zdarma
 • po zkušebním setkání pokračuje program na základě
  vzájemné domluvy
 • cena se odvíjí od konkrétního pojetí programu a dalších okolností

 

Mgr. Martin Ledvinka

Podstatný je pro mě zážitek spontánní, hravé a kreativní komunikace s druhým, ať už je komunikační kanál jakýkoli. Od roku 2014 jsem pracoval v institucích poskytujících sociální služby lidem s mentálním postižením a s duševním onemocněním, posléze jsem pracoval s dětmi ze sociálně ohrožené komunity. Praxe mě přivedla k tématu blízkosti a bezpečí jako úhelného kamene sebe-hodnoty každého člověka. Od roku 2016 a objevení autentické hry Original Play se vzdělávám u Freda Donaldsona, který je mi vzorem vtěleného pocitu přijetí, bezpečí a bezprostředně zažívané radosti ze sounáležitosti s ostatními. Jsem vděčný, že mohu svůj život a hodnoty sdílet s mou ženou Kateřinou (www.somatichealing.cz), s níž také spolupracuji na programu Healing Game.

kontakt

Martin Ledvinka

T 724 817 189

E martin@healing-game.cz

FB  @healinggame